събота, 6 февруари 2010 г.

„Чудовище вкъщи” - “A monster at home”


„Чудовище вкъщи”

изд. „Жанет 45”, Пловдив 2009
Художник Яна Левиева

“A monster at home”

Published by “Janet 45”, Plovdiv, Bulgaria 2009
Illustrator Yana Levieva

„Опако дете” - “Upside Down kid “


„Опако дете”

изд. “Жанет 45”, Пловдив 2005;
Художници Яна Левиева и малката Неда, дизайн Яна Левиева
Тази книга печели Годишната награда за 2005 г. на СБП, Националната награда „Хр. Г. Данов” в категорията „издание за деца”, както и Първа награда от Център за югоизточна европейска литература за деца и юноши. 2007 г.“Upside Down kid“

Published by “Janet 45”, Plovdiv, Bulgaria 2005;
Illustrators Yana Levieva and litlle Neda
In 2005 this book won the annual prize Union of Bulgarian writers , the National Award “Hr. G. Danov” in the category for children’s literature, as well in 2007 the First Prize from the Center for Southeast European literature for children and adolescents.

“Ние, мушмороците” - “We, the tricksters““Ние, мушмороците”

изд. “Жанет 45”, Пловдив 2004;
Художник Яна Левиева
Книгата печели наградите: на Дома на детската книга, музей “Ангел Каралийчев” и Министерство на образованието и науката за принос в детската литература, Националната награда „Константин Константинов” в категорията за най-добър автор на детска литература по време на VII Национален фестивал на детската книга в Сливен и Националната награда „Петко Рачов Славейков - 2004” за цялостен принос в творчеството за деца и юноши.“We, the tricksters“

Published by “Janet 45”, Plovdiv, Bulgaria 2004;
Illustrator Yana Levieva
This book won the National Award “Konstantin Konstantinov" in the category for best author of children's literature during the VII National Children's Book Festival in Sliven and the National Award “Petko Slaveikov - 2004" for outstanding contribution to creativity of children's and adolescents literature .

“Вдън прогледния мрак” - “Through the impenetrable darkness”


“Вдън прогледния мрак”
Cказание за нощни птици, изд. “Златорогъ”, София 2001
Художник Виктор Паунов
Тази приказка е отличена с наградата на Дома за детска литература, музей “Ангел Каралийчев” и Министерство на образованието и просветата за принос в детската литература

“Through the impenetrable darkness”
Tale for night birds, Published by “Zlatorog”, Sofia, Bulgaria 2001
Painter Victor Paunov
This story was awarded the prize of the House for children's literature and Ministry of Education for its contribution to children's literature

“Между нас да си остане” - “Among us to remain”

“Между нас да си остане”
изд. “Отечество”, София 1989
Нарисува Тоня Горанова
“Among us to remain”
Published by “Otechestvo”, Sofia, Bulgaria 1989
Illustrator Tonya Goranova

“Домашно море” - “Home Sea”
“Домашно море”
в библиотека “Джудже”, изд. “Бълг. художник, София 1984 (преведена и на испански)
Художник Ада Митрани


“Home Sea”
Published by “Bulgarian painter”, Sofia, Bulgaria, 1984 (book is also available in Spanish).
Illustrator Ada Mitrani

“Ей така” - “Just like that”
“Ей така”
изд. “Български художник”, София 1987;
Нарисува Николай Тодоров
Книгата е отличена с наградата на Министерство на културата, науката и просветата.

“Just like that”
Published by “Bulgarian painter”, Sofia, Bulgaria 1987.
Illustrator Nikolay Todorov
The book was awarded the prize of the Ministry of Culture, Science and Education.

“Безсърдечен грамофон” - “Heartless gramophone”“Безсърдечен грамофон”
изд. “Отечество”, София 1982;
Художник Ада Митрани
Книгата печели наградата на Комитета за култура и Министерството на народната просвета за дебют в детската литература.


“Heartless gramophone”
Published by “Otechestvo”, Sofia, Bulgaria 1982;
Illustrator Ada Mitrani
The book won the prize of Committee of Culture and Ministry of Education for debut in children's literature.

„Страхът на спасения Ной” - „The Saved Noah,s Fear”„Страхът на спасения Ной”

Стихотворения, изд. „Жанет 45”, Пловдив, 2006
Художествено оформление Димитър Келбечев


„The Saved Noah,s Fear”

poems, Published by “Janet 45”,Plovdiv, Bulgaria
Artistic design Dimitar Kelbechev

“Кихот де ла Панса” - “Quixote de la Pansa”“Кихот де ла Панса”

Плутовски романси, Издателско ателие “Аб” София, 2000
Художник Виктор Самуилов


“Quixote de la Pansa”

Romances, published by “Аb” Sofia,Bulgaria 2000.
Illustrator Viktor Samouilov

“Глутница от единаци” - “Crowd of loners”

“Глутница от единаци”
Тихи творения, изд. “Свободно поетично общество” София, 1994
Рисунки Виктор Самуилов


“Crowd of loners”

Quiet creations, published by “Free poetic society” Sofia, Bulgaria 1994
Illustrator Viktor Samouilov

“Ни бог, ни дявол, ни муза” “Neither God, Nor Devil, Nor Muse”“Ни бог, ни дявол, ни муза”
Сборник с песнички, горчилки, самоиронии, сарказми, изд. “Георги Бакалов” Варна, 1989,
Художник Валери Чакалов

“Neither God, Nor Devil, Nor Muse”

Songs, bitterness, self- irony, sarcasms, published by “Georgi Bakalov” Varna, 1989
Illustrator Valeri Chakalov

“Конецът между нас и небесата” - “The thread between us and heaven”
“Конецът между нас и небесата”

Стихотворения, изд. “Български писател”, София, 1988
Художествено оформление Димитър Келбечев

“The thread between us and heaven”

Poems, Published by “Bulgarian writer”, Sofia, 1988
Artistic design Dimitar Kelbechev

“Няма как” - “ No way”
“Няма как”

Сатирична поезия, изд. “Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1982
Художник Евгений Босяцки

“ No way”
Satirical poetry, Published by “Hr.G.Danov”, Plovdiv, 1982
Painter Evgeniy Bosyatski

“Нощем тръгват снегорини” - “At Night-time the Snow-ploughs Start”“Нощем тръгват снегорини”

Cтихотворения, изд. “Народна младеж” София, 1977
Художник Георги Трифонов

“At Night-time the Snow-ploughs Start”
Poems, Published by “Narodna Mladej” Sofia, 1977
Painter Georgi Trifonov

“Моментално фото” - “Instant Photo”


“Моментално фото”
Изд. “Народна младеж” София, 1972; Книгата печели Националната литературна награда “Владимир Башев” за най-добра първа стихосбирка през 1972 година, както и литературната награда на Кабинета на младите писатели-студенти “Димчо Дебелянов - 1972”.
“Instant Photo”
Published by “Narodna Mladej” Sofia, 1972; The book won the National Literature Award “Vladimir Bachev”, also win as the best first poetry collection in 1972 and the literary Cabinet prize for young writers-students “Dimcho Debelianov - 1972”.

петък, 5 февруари 2010 г.

Приятелите и Витята

Витята - така ме наричат от време оно приятелите.
Ето защо с предварително доверие към теб ти се представям по същия начин.
Сиреч, така:

В И К Т О Р И А Д А

Често ми се случва, щом ме запознаят
с някой шегаджия и библиофил:
– Виктор ли? – хитрее. – Драго ми е, зная:
Виктор като краля - крал Емануил.

Минал съм край краля. (Както е и редно.)
“Victory” - цигарка, сакче - “Victor Chance”...
Victor Chance обаче, сиреч, шанс победен
не реди победи в моя пасианс.

И какво, че дами припознават в мене
водопад и остров, езеро и град...
В упреци и смешки одъртях с рефрена:
- Ех ти, Митя-Витя – октомвриец млад!

Чашата горчива вече чак ме дави
с див бъркоч от грижи, грях, злочестина...
Тъкмо да я счупя, хорът изревава:
- Витя, Витя, Витя! Витя, пей до дна!